Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meile väga oluline. Privaatsustingimused annavad ülevaate KPG Kaubanduse OÜ andmetöötlemise põhimõtetest. Siit saate täpse ülevaate selle kohta, mis isikuandmeid, milleks ja mis alusel me töötleme.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad kõikidel juhtudel, mil KPG Kaubanduse OÜ (edaspidi KPG) töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid, kelle kohta on KPG-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada, näiteks MAGAZIIN kaupluste kliendikaardi omanikud, www.kpg.ee hulgimüügi e-poe registreeritud kliendid (edaspidi nimetatud ka klient), füüsilisest isikust koostööpartnerid, töötajad ja tööle kandideerijad (edaspidi nimetatud kõik koos ka andmesubjekt).

1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud Teie kui üheselt tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

1.3. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.4. KPG Kaubanduse OÜ (reg.kood 11073226, Räpina mnt 15, Võru linn, 65606 Võrumaa), on Teie isikuandmete vastutav töötleja.

1.5. Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad kõikidel juhtudel, mil KPG töötleb füüsilise isiku isikuandmeid, mis on KPG-le isiku poolt avaldatud või teatavaks saanud muul viisil. Privaatsustingimused on KPG ja andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks.

1.6. Kui Teil tekib mis tahes küsimusi oma isikuandmete kohta või soovite esitada taotlusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@kpg.ee, telefonil +372 78 21364 või posti teel aadressil Räpina mnt 15, Võru linn, 65606 Võrumaa.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

2.1 KPG lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

(1) Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus. Isikuandmete töötlemiseks on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek. Isikul on piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas tema andmeid töödeldakse.

(2) Eesmärgipärasus.Isikuandmeid kogutakse täpselt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmeid ei töödelda hiljem viisil, mis on algse töötlemise eesmärgiga vastuolus.

(3) Võimalikult väheste andmete kogumine. Kogume üksnes vajalikke isikuandmeid. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud, siis need kustutatakse või arhiveeritakse.

(4) Õigsus. Andmed on õiged ja vajadusel ajakohastatud. Tarvitusele on võetud mõistlikud meetmed selleks, et ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult.

(5) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua kui vaja. Täpsemalt seni, kuni on andmete säilitamine vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldi. Kui seaduses on ette nähtud teatud dokumentide säilitamise tähtaeg, siis säilitatakse neid andmeid seaduses määratud tähtajani.

(6) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Andmete töötlemisel rakendatakse ajakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus, sh kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest.

(7) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Kõik kasutatavad süsteemid vastavad asjakohastele tehnilistele kriteeriumitele. Vajalikud andmekaitse meetmed võetakse tarvitusele iga info- või andmesüsteemi uuendamisel või kasutusele võtmisel, sh viiakse vajadusel läbi andmekaitsealane mõjuhinnang.

2.2. Teie isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

3. ISIKUANDMED, MIDA TÖÖDELDAKSE

KPG töötleb muuhulgas järgmisi isikuandmeid:

 • Kliendi poolt kliendikaardi väljastamisel avaldatud isikuandmeid (nimi, sugu, sünnipäev, telefon, e-post, aadress);
 • Kliendi poolt KPG hulgimüügi e-poes www.kpg.ee kliendiks registreerimisel ja kauba tellimisel avaldatud isikuandmeid (nimi, e-post, telefon, aadress);
 • Teenuse tarbimisel tekkivaid isikuandmeid (nt kaupluses või e-poes ostetud toodete info);
 • Kauba vedaja kontaktandmeid;
 • Muu andmesubjekti ja KPG vahel lepingu sõlmimise ja/või sõlmitud lepingu täitmise raames saadud andmesubjekti isikuandmeid;
 • Andmesubjekti ja KPG tavapärase suhtluse käigus (e-kiri, post) avaldatud isikuandmeid;
 • Töölepingu sõlmimisel avaldatud isikuandmeid (nt töötaja kontaktandmed, puhkuseandmed, haiguspäevade andmed, palgaarvestus, pangakonto nr, maksuandmed)
 • Tööle kandideerimisel (i) kandideerija poolt KPG-le töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud isikuandmeid; (ii) CV-s soovijana märgitud isikult saadud andmeid; ja (iii) riiklikest andmekogudest ja registritest (äriregister, ametlikud teadanded) saadud andmeid ning kandidaadi enda avalikustatud (sotsiaal)meediast kogutud andmeid.
 • KPG veebilehe www.magaziin.ee ja www.kpg.ee külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivaid isikustamata isikuandmeid (veebilehel veedetud aeg);
 • MAGAZIIN kauplustes valvekaamera kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED, MIDA TÖÖDELDAKSE

4.1. KPG töötleb isikuandmeid kliendi nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulevaks isikuandmete töötlemise aluseks on muuhulgas KPG ja andmesubjekti vaheline leping või KPG õigustatud huvi. 

(1) Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid üksnes nendes andmetöötluse piirides, milleks isik on nõusoleku andnud. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult, elektrooniliselt või suuliselt. Nõusoleku alusel töötleb KPG näiteks kliendi isikuandmeid pakkumiste, kliendikaardi soodustuste ja uudiskirjade edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud. Nõusolek on tähtajatu ja kehtib kuni selle tagasivõtmiseni. Teil on õigus igal hetkel oma nõusolek tagasi võtta (vt selle kohta täpsemalt Privaatsustingimuste punkt 8.5). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

(2) Lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajak andmetöötlus. Lepingu sõlmimise või täitmise alusel töötleme isikuandmeid eelkõige järgmiselt:

 • MAGAZIIN kaupluse kliendikaardi omanike isikuandmete töötlemine kliendikaardi väljastamiseks ja isiku tuvastamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja vajadusel kliendiga suhtlemiseks (nt kliendi teabenõudele vastamiseks, kliendi teavitamiseks leitud kliendikaardist);
 • KPG hulgimüügi e-poe www.kpg.ee kliendi isikuandmete töötlemine tellimuse täitmiseks (nt kauba kohale toimetamiseks), arve edastamiseks ja vajadusel kliendiga suhtlemiseks;
 • Kauba vedajate isikuandmete töötlemine kauba veo korraldamiseks;
 • Muu andmesubjekti isikuandmete töötlemine müügilepingu või koostöölepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
 • Töötaja isikuandmete töötlemine töölepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
 • Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine töölepingu sõlmimiseks. Tööle kandideerija isikuandmeid töötleme töölepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel.

(3) Õigustatud huvi. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendi isikustamata andmete (vanus, sugu, aadress, ostuinfo) analüüsimine ettevõttesisese müügistatistika/aruandluse koostamiseks, et parandada kaupade kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti;
 • Kliendi isikustamata andmete analüüsimine müügikampaaniate korraldamiseks ning kliendirahulolu uuringute teostamiseks.
 • Vajadusel andmesubjekti isikuandmete töötlemine õigusnõuete esitamiseks;

Õigustatud huvi alusel töötleme teie isikuandmeid alles pärast põhjalikku huvide kaalumist, kui on tuvastatud, et isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses andmesubjekti huvide ja õigustega.

KPG ei kogu „küpsiste“(so andmeblokk, mis talletatakse külastaja arvuti või mõne muu seadme kõvakettale) kaudu andmeid veebilehe külastajate kohta, et jälgida kliendiharjumusi, teha personaliseeritud pakkumisi või muuks selliseks tegevuseks.

(4) Isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutab KPG MAGAZIIN kauplustes valvekaameraid (isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 3). Kogutavaid andmeid kasutatakse ainult nende kogumise eesmärgist lähtuvalt, so üksnes isikute ja vara kaitseks. Valvekaamerate kasutamise teade on paigaldatud MAGAZIIN kauplustesse, teates on märgitud volitatud töötleja nimi ja kontaktandmed kui valveteenust osutab volitatud töötleja. Juurdepääs valvekaamerale ja selle salvestisele on üksnes tööülesandeid täitval turvatöötajal ja turvajuhil, kaupluse juhatajal ja juhatuse asetäitjal, sh vajadusel KPG juhtkonnal. Videosalvestis võidakse väljastada riigi ametiasutuse ametnikule vastavalt kehtivale seadusandlusele.

4.2. Lisaks eeltoodule võib KPG töödelda isikuandmeid: (5) seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, mida peame järgima (nt raamatupidamis- või maksuseadustest tulenevad nõuded); või (6) andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA TÖÖTLEMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATE POOLT

5.1. KPG võib edastada andmesubjektide isikuandmeid oma lepingupartneritele (volitatud töötleja) koostöölepingu raames ja eesmärgil. Sellisteks lepingupartneriteks on näiteks: reklaami- ja turunduspartner (nt pakkumiste, kliendikaardi soodustuste ja uudiskirjade edastamine e-kirja teel kliendile, kes on selleks soovi avaldanud); postiteenuse ja/või logistikateenuse pakkuja; majandusarvestuse ja personaliandmebaasi pakkuja; valveteenuse osutaja.

5.2. Volitatud töötlejad võivad isikuandmeid töödelda tingimusel, et isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlus on seaduslik. Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid pooltevahelise lepingu alusel üksnes isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt ja vastavalt KPG juhistele.

5.3. Lisaks volitatud töötlejale võib KPG edastada andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellele KPG võib avaldada või on kohustatud avaldama isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

KPG on võtnud tarvitusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG

7.1. Isikuandmeid säilitame ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks neid töödeldakse. Isikuandmete säilitamisel lähtume eelkõige järgmistest põhimõtetest:

 • Lepingu alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua, kuni kestab kliendi-/lepinguline suhe ja 3 aastat pärast kliendi-/lepingulise suhte lõppemist.
 • Nõusoleku alusel töödeldavad isikuandmed säilitame üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 • Töötajate isikuandmed säilitame nii kaua, kui kestab töösuhe ja sellega seotud kohustused. Töölepingu kirjaliku dokumendi säilitame töösuhte ajal ja kuni 10 aastat pärast töölepingu lõppemist. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmed säilitame 55 aastat.
 • Juhul, kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis säilitame töölepingu sõlmimiseks kogutud isikuandmeid 6 kuud selleks, et teha sobiva töökoha vabanemisel tööle kandideerijale tööpakkumine.
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat.
 • Isiku ja vara kaitse eesmärgil kasutatavaid valvekaamera salvestisi, mille teeb turvateenuseid osutav ettevõte, võidakse säilitada kuni 1 aasta.

7.2. Andmed kustutatakse, kui neid pole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti.

8. TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS TE SAATE OMA ÕIGUSI TEOSTADA

8.1. Teil on õigus:
(1) Saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
(2) Tutvuda Teie kohta hoitavate isikuandmetega ja saada nendest koopia;
(3) Nõuda ebaõigete, ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist;
(4) Nõuda isikuandmete kustutamist, näiteks juhul kui andmeid ei ole enam vaja, andmed ei ole enam ajakohased või juhul, kui Te võtate andmetöötluseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.
(5) Õigus igal hetkel oma nõusolek tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane. Näiteks kui Te ei soovi enam reklaampostitusi saada. Nõusoleku saate tagasi võtta saates vastava taotluse e-posti aadressil andmekaitse@kpg.ee või järgides otseturunduspakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad e-kirja jaluses.
(6) Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja paluda töötlemine lõpetada, kui seda tehakse: (i) otseturunduse eesmärgil; või (ii) töötleja õiguslikes huvides.
(7) Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Andmete töötlemise piiramise õigus võib olla vajalik eeskätt juhul, kui ei ole selge, kas isikuandmed tuleks kustutada. Näiteks (i) ajaks, mil kontrollime andmete õigsust; või (ii) juhul, kui andmeid ei vajata enam nende algsel töötlemise eesmärgil, kuid neid ei saa kustutada õigusnõude tõttu.
(8) Saada oma isikuandmete koopia masinloetaval kujul või paluda kanda andmed üle teisele ettevõtjale, kelle teenuseid Te tahaksite kasutama hakata (andmete ülekantavus);
(9) Taotleda, et teie isikuandmete automatiseeritud töötlusel põhinevaid otsuseid, mis puudutavad teid või avaldavad teile märkimisväärset mõju, teeksid füüsilised isikud, mitte ainult arvutid. Sellisel juhul on Teil ka õigus oma seisukohti väljendada ja otsus vaidlustada;
(10) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Teie isikuandmete töötlemine on seaduspärane. Selleks saate pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kuis on Teie alaline elukoht;
(11) Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Teile kahju.

8.2. Oma õiguste kasutamiseks võidakse Teil paluda oma isiku tuvastamist kinnitada, näiteks esitada taotlus digitaalallkirjastatult e-posti teel või kirjalikult.

8.3. Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab KPG ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta KPG või kolmandate isikute õigustatud huve.

9. ÕIGUS ESITADA KAEBUS

Kui Te arvate, et Teie andmekaitsealaseid õigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda KPG poole e-posti aadressil andmekaitse@kpg.ee, telefonil: +372 78 21364 või posti teel (vt ülal punkt 1.6). Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. KPG-l on õigus ühepoolselt muuta Privaatsustingimusi. KPG teavitab Teid sellest KPG koduleheküljel või e-posti teel.

10.2. Privaatsustingimused on avaldatud KPG veebilehel www.magaziin.ee ja www.kpg.ee ning kättesaadavad paberkandjal kõigis MAGAZIIN kauplustes.

Liitu meie uudiskirjaga kui soovid saada kiirelt ja mugavalt parimaid pakkumisi!