644367059474842

Andmekaitsetingimused

Teie privaatsus on meile väga oluline. Andmekaitsetingimused annavad ülevaate KPG Kaubanduse OÜ andmetöötlemise põhimõtetest. Siit saate täpse ülevaate selle kohta, mis isikuandmeid, milleks ja mis alusel me töötleme.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Andmekaitsetingimused kohalduvad kõikidel juhtudel, mil KPG Kaubanduse OÜ (edaspidi KPG) töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid, kelle kohta on KPG-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada, nt Magaziin kaupluste kliendikaardi omanike (edaspidi: ka püsiklient), www.kpg.ee hulgimüügi e-poe registreeritud klientide, pood.magaziin.ee e-poe potentsiaalsete või olemasolevate klientide (edaspidi: ka klient), füüsilisest isikust koostööpartnerite, töötajate ja tööle kandideerijate või muude isikute isikuandmeid, kes on meile enda isikuandmed avaldanud (edaspidi kõik koos ka: andmesubjekt).

1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud Teie kui üheselt tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

1.3 Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.4. KPG Kaubanduse OÜ (reg.kood 11073226, Räpina mnt 15, Võru linn, 65606 Võrumaa), on Teie isikuandmete vastutav töötleja.

1.5. Käesolevad andmekaitsetingimused kohalduvad kõikidel juhtudel, mil KPG töötleb füüsilise isiku isikuandmeid, mis on KPG-le isiku poolt avaldatud või teatavaks saanud muul viisil. Andmekaitsetingimused on KPG ja andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks.

1.6. Kui Teil tekib mis tahes küsimusi oma isikuandmete kohta või soovite esitada taotlusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@kpg.ee, telefonil +372 78 21364 või posti teel aadressil Räpina mnt 15, Võru linn, 65606 Võrumaa.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

2.1 KPG lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

(1) Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus. Isikuandmete töötlemiseks on olemas seadusest tulenev alus. Teile on antud piisav teave ja informatsioon andmete töötlemise kohta.

(2) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel. Andmeid ei töödelda hiljem viisil, mis on algse eesmärgiga vastuolus.

(3) Võimalikult väheste andmete kogumine. Kogume üksnes vajalikke isikuandmeid. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud, siis need kustutatakse või arhiveeritakse.

(4) Õigsus. Andmed on õiged ja vajadusel ajakohastatud. Tarvitusele on võetud mõistlikud meetmed selleks, et kustutada ebaõiged isikuandmed või parandada need viivitamatult.

(5) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua kui vaja. Täpsemalt seni, kuni andmete säilitamine on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid töödeldi. Kui seaduses on ette nähtud teatud dokumentide säilitamise tähtaeg, siis säilitatakse neid andmeid seaduses määratud tähtajani.

(6) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Andmete töötlemisel rakendatakse kõiki vajalikke meetmeid (administratiivsed, tehnilised, füüsilised) isikuandmete kaitsmiseks, sh kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest.

(7) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Kõik kasutatavad süsteemid vastavad asjakohastele tehnilistele kriteeriumitele. Vajalikud andmekaitse meetmed võetakse tarvitusele iga info- või andmesüsteemi uuendamisel või kasutusele võtmisel, sh viiakse vajadusel läbi andmekaitsealane mõjuhmõjuhinnang.

2.2. Teie isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

3. ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEME

KPG töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • püsikliendiks registreerumisel avaldatud isikuandmeid (ees- ja perekonna nim, isikukood, sünnipäev, lisaks sugu, telefon, e-post ja aadress, juhul kui püsiklient on vastavad andmed esitanud);
 • KPG hulgimüügi e-poes www.kpg.ee kliendiks registreerimisel ja kauba tellimisel avaldatud isikuandmeid (nimi, e-post, telefon, aadress);
 • e-poes pood.magaziin.ee ostu sooritamisel avaldatud isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-post, pangarekvisiidid);
 • teenuse tarbimisel tekkivaid isikuandmeid (nt kaupluses või e-poes ostetud toodete info);
 • kauba vedaja kontaktandmeid;
 • muu andmesubjekti ja KPG vahel lepingu sõlmimise ja/või sõlmitud lepingu täitmise raames saadud andmesubjekti isikuandmeid;
 • andmesubjekti ja KPG kliendisuhtluse käigus (e-post, aadress) avaldatud isikuandmeid; sh e-poes pood.magaziin.ee klienditeeninduse vestlusaknas potentsiaalse või olemasoleva kliendi poolt avaldatud isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-post, juhul kui klient on vastavad andmed esitanud);
 • töölepingu sõlmimisel avaldatud isikuandmeid (nt töötaja kontaktandmed, puhkuseandmed, haiguspäevade andmed, palgaarvestus, pangakonto nr, maksuandmed)
 • tööle kandideerimisel (i) kandideerija poolt KPG-le töölepingu sõlmimise eesmärgil avaldatud isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post, aadress, kandideerimisdokumentides sisalduvad muud isikuandmed); (ii) CV-s soovitajana märgitud isikult saadud andmeid; ja (iii) riiklikest andmekogudest ja registritest (äriregister, ametlikud teadanded) saadud andmeid ning kandidaadi enda avalikustatud (sotsiaal)meediast kogutud andmeid;
 • andmesubjekti poolt Magaziin veebilehe www.magaziin.ee vahendusel KPG-le avaldatud isikuandmed, nt tagasiside vormi täitmisel (e-post, ees- ja perekonnanimi), sponsorlustaotluse esitamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon, e-post, andmesubjekti enda poolt lisatud failid, mis võivad sisaldada sponsorlustaotleja isikuandmeid), uudiskirjaga liitumisel (e-post);
 • KPG veebilehe www.magaziin.eewww.kpg.ee ja pood.magaziin.ee külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivaid isikustamata isikuandmeid;
 • Magaziin kauplustes valvekaamera kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

4.1. KPG töötleb isikuandmeid kliendi nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulevaks isikuandmete töötlemise aluseks on muuhulgas KPG ja Teie vaheline leping või KPG õigustatud huvi. 

(1) Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid üksnes nendes andmetöötluse piirides, milleks Te olete nõusoleku andnud. Kliendi nõusolek võib olla antud kirjalikult, elektrooniliselt või suuliselt. Nõusoleku alusel töötleb KPG isikuandmeid nt otseturunduseks (pakkumuste/uudiskirjade edastamine e-posti teel, kui klient on selleks nõusoleku andnud) ja KPG/KPG koostööpartnerite poolt korraldatavate kampaaniamängude/looside läbiviimiseks (sh selleks, et loosida ja välja kuulutada võitja, Teid teavitada võidust ja Teid tuvastada võidu väljaandmisel), kui Te olete avaldanud soovi kampaaniamängudes/loosides osalemiseks (sh juhul, kui olete avaldanud oma isikuandmed sel eesmärgil sotsiaalvõrgustike kommentaarides, sõnumites). Nõusolek on tähtajatu ja kehtib kuni selle tagasivõtmiseni. Teil on igal ajal võimalik oma nõusolek tagasi võtta andes sellest meile teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

(2) Lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajak andmetöötlus. Lepingu sõlmimise või täitmise alusel töötleme isikuandmeid eelkõige järgmiselt:

 • Magaziin püsiklientide isikuandmete töötlemine isiku püsikliendina tuvastamiseks, KPG lepinguliste kohustuste täitmiseks ja vajadusel kliendiga suhtlemiseks (vt selle kohta p 4.3);
 • KPG hulgimüügi www.kpg.ee ja jaemüügi e-poe pood.magaziin.ee olemasoleva või potentsiaalse kliendi isikuandmete töötlemine tellimuse vastuvõtmiseks/täitmiseks, sh kauba kohaletoimetamiseks, kliendiga suhtlemiseks ja kliendi päringutele vastamiseks;
 • kauba vedajate isikuandmete töötlemine kauba veo korraldamiseks;
 • muu andmesubjekti isikuandmete töötlemine müügilepingu või koostöölepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
 • töötaja isikuandmete töötlemine töölepingu sõlmimiseks/täitmiseks;
 • tööle kandideerija isikuandmete töötlemine töölepingu sõlmimiseks. Tööle kandideerija isikuandmeid töötleme töölepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel;
 • sponsorlustaotluse esitajate isikuandmete töötlemine sponsorlusotsuse tegemiseks.

(3) Õigustatud huvi. Õigustatud huvi alusel töötleme teie isikuandmeid alles pärast põhjalikku huvide kaalumist, kui on tuvastatud, et andmete töötlemine on vajalik ning vastavuses Teie huvide ja õigustega. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isikustamata andmete (vanus, sugu, aadress, ostuinfo) töötlemine ettevõttesisese müügistatistika koostamiseks (parandamaks kaupade kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti), müügikampaaniate korraldamiseks ning kliendirahulolu uuringute teostamiseks, tarbijaharjumuste uurimiseks või e-poe või kodulehekülje teenuste haldamiseks ja arendamiseks;
 • KPG võib e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremini kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist;
 • vajadusel andmesubjekti isikuandmete töötlemine õigusnõuete esitamiseks;
 • kliendi tagasiside vormi täitnud isikute isikuandmete töötlemine kliendile vastamiseks, isikustamata andmete töötlemine kliendirahulolu parandamiseks.

(4) Isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutab KPG kauplustes valvekaameraid (IKS § 14 lg 3). Kogutavaid andmeid kasutatakse ainult nende kogumise eesmärgist lähtuvalt, so üksnes isikute ja vara kaitseks. Valvekaamerate kasutamise teade on paigaldatud Magaziin kauplustesse, teates on märgitud volitatud töötleja nimi ja kontaktandmed juhul, kui valveteenust osutab volitatud töötleja. Juurdepääs valvekaamerale ja selle salvestisele on üksnes tööülesandeid täitval turvatöötajal ja turvajuhil, kaupluse juhatajal ja juhatuse asetäitjal ning vajadusel KPG juhtkonnal. Videosalvestis võidakse väljastada riigi ametiasutuse ametnikule vastavalt kehtivale seadusele.

4.2. Lisaks eeltoodule võib KPG töödelda isikuandmeid: seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamis- või maksuseadustest tulenevad nõuded); või andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks.

4.3 Püsikliendiks registreerumisel kogutavad isikuandmed ja andmete töötlemine: Magaziin püsikliendikaart on ID-kaardi põhine. Püsikliendiks registreerumisel:

 • klient sisestab ID-kaardi makseterminali, IT-programm salvestab automaatselt Teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning sünniaja (vastavaid isikuandmeid kasutatakse püsikliendi tuvastamiseks, KPG lepinguliste kohustuste täitmiseks);
 • klient avaldab vabal soovil püsikliendiks registreerumisel kas suuliselt või kirjalikult: aadressi (kasutakse isikustamata andmetena ettevõttesisese müügistatistika koostamiseks, vt p 4.1(3)), telefoni, e-posti (kasutatakse vajaduse korral kliendiga ühenduse võtmiseks (nt kaotatud/puudusega kaup), kliendi teabenõudele vastamiseks, kampaaniamängude/looside võitjaga ühenduse võtmiseks, e-posti pakkumuste/uudiskirjade edastamiseks juhul, kui Te olete selleks nõusoleku andnud).

4.4 E-poe veebilehel asuva vestlusakna kasutamine:

4.4.1 Klienditeeninduse hõlbustamiseks on KPG e-poe pood.magaziin.ee veebilehel loodud live‑chat vestlusaken, mille kaudu on e-poe potentsiaalsel või olemasoleval kliendil võimalik esitada päringuid toodete jm kohta. Vestlusakna kaudu suhtluse alustamisel saavad KPG-le teatavaks järgnevad andmed: isiku geograafiline asukoht (linn), valitud keel, tooted, mida isik on KPG veebipoes vaadanud, isiku seadme ja brauseri tüüp. Vastavaid isikustamata andmeid võib KPG kasutada ülal punktis 4.1 (3) loetletud õigustatud huvi korral.

4.4.2 Vestlusakna kaudu on isikul võimalik soovi korral avaldada KPG-le oma ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja/või e-posti aadress, et saada teavet toote jm kohta. Vastavaid isikuandmeid kasutab KPG üksnes tellimuse töötlemiseks/täitmiseks ja isiku päringule vastamiseks.

4.5 Küpsiste kasutamine:

4.5.1. KPG veebileht ja e-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiste kaudu kogutakse andmeid selle kohta, kuidas klient e-poodi ja veebilehekülge kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

4.5.2. KPG veebilehel ja e-poes kasutatakse järgmiseid küpsiseid:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe ja veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes ja veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

4.5.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadmeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehekülg ja e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsioonid ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

4.5.4. Lisaks analüüsiküpsistele kasutamisele kasutab veebileht ja e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse KPG veebilehe ja e-poe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD ANDMETÖÖTLEJAD

5.1. KPG võib edastada andmesubjektide isikuandmeid oma lepingupartneritele (volitatud töötleja) koostöölepingu raames ja eesmärgil. Sellisteks lepingupartneriteks on: e-poe maksete teostamise teenusepakkuja, järelmaksuteenuse osutaja, posti- ja logistikateenuse pakkuja, majandusarvestuse ja personaliandmebaasi pakkuja, valveteenuse osutaja, reklaami- ja turunduspartner.

5.2. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult KPG-lt saadud juhiste järgi tingimusel, et isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlus on seaduslik. Volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

5.3. Lisaks volitatud töötlejale võib KPG edastada andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellele KPG võib avaldada või on kohustatud avaldama isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

KPG on võtnud tarvitusele asjakohased tehnilised, administratiivsed ja füüsilised meetmed, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG

7.1. Isikuandmeid säilitame ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks neid töödeldakse. Isikuandmete säilitamisel lähtume eelkõige järgmistest põhimõtetest:

 • Lepingu alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua, kuni kestab kliendi­/lepinguline suhe ja 3 aastat pärast kliendi-/lepingulise suhte lõppemist.
 • E-poes külalisena ostu sooritanud Kliendi isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest, misjärel isikuandmed kustutatakse automaatselt.
 • Tarbijamängude ja looside tulemusi säilitame kuni 1 aasta arvates võitja väljakuulutamisest.
 • Nõusoleku alusel töödeldavad isikuandmed säilitame reeglina kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 • Töötajate isikuandmed säilitame nii kaua, kui kestab töösuhe ja/või sellega seotud kohustused. Töölepingu kirjaliku dokumendi säilitame töösuhte ajal ja kuni 10 aastat pärast töölepingu lõppemist. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmed säilitame 55 aastat.
 • Juhul, kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis säilitame töölepingu sõlmimiseks kogutud isikuandmeid 6 kuud selleks, et teha sobiva töökoha vabanemisel tööle kandideerijale tööpakkumine.
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat.
 • Isiku ja vara kaitse eesmärgil kasutatavaid valvekaamera salvestisi, mille teeb turvateenuseid osutav ettevõte, võidakse säilitada kuni 1 aasta.

7.2. Andmed kustutatakse, kui neid pole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti.

8. TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS TE SAATE OMA ÕIGUSI TEOSTADA

8.1. Teil on õigus:

 • Saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
 • Tutvuda Teie kohta hoitavate isikuandmetega ja saada nendest koopia.
 • Nõuda ebaõigete, ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist.
 • Nõuda isikuandmete kustutamist, näiteks juhul kui andmeid ei ole enam vaja, andmed ei ole enam ajakohased või juhul, kui Te võtate andmetöötluseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.
 • Õigus igal hetkel oma nõusolek tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane. Näiteks kui Te ei soovi enam reklaampostitusi saada. Nõusoleku saate tagasi võtta saates vastava taotluse e-posti aadressil andmekaitse@kpg.ee või järgides otseturunduspakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad e-kirja jaluses.
 • Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja paluda töötlemine lõpetada, kui seda tehakse: (i) otseturunduse eesmärgil; või (ii) töötleja õiguslikes huvides.
 • Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Andmete töötlemise piiramise õigus võib olla vajalik eeskätt juhul, kui ei ole selge, kas isikuandmed tuleks kustutada. Näiteks (i) ajaks, mil kontrollime andmete õigsust; või (ii) juhul, kui andmeid ei vajata enam nende algsel töötlemise eesmärgil, kuid neid ei saa kustutada õigusnõude tõttu.
 • Saada oma isikuandmete koopia masinloetaval kujul või paluda kanda andmed üle teisele ettevõtjale, kelle teenuseid Te tahaksite kasutama hakata (andmete ülekantavus).
 • Taotleda, et teie isikuandmete automatiseeritud töötlusel põhinevaid otsuseid, mis puudutavad teid või avaldavad teile märkimisväärset mõju, teeksid füüsilised isikud, mitte ainult arvutid. Sellisel juhul on Teil ka õigus oma seisukohti väljendada ja otsus vaidlustada.
 • Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Teie isikuandmete töötlemine on seaduspärane. Selleks saate pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kuis on Teie alaline elukoht.
 • Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Teile kahju.

8.2. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud või esitatud kirjalikult. KPG-l on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui andmesubjekti isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

8.3. Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab KPG ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta KPG või kolmandate isikute õigustatud huve.

9. ÕIGUS ESITADA KAEBUS

Kui Te arvate, et Teie andmekaitsealaseid õigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda KPG poole e-posti aadressil andmekaitse@kpg.ee, telefonil: +372 78 21364 või posti teel (vt ülal punkt 1.6). Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. KPG-l on õigus ühepoolselt muuta Andmekaitsetingimusi. KPG teavitab Teid sellest KPG koduleheküljel või e-posti teel.

10.2. Andmekaitsetingimused on avaldatud KPG veebilehel www.magaziin.ee ja www.kpg.ee ning kättesaadavad paberkandjal kõigis MAGAZIIN kauplustes.

Liitu meie uudiskirjaga kui soovid saada kiirelt ja mugavalt parimaid pakkumisi!